Warunki Techniczne

Michał Kruszyniak Prawo

Poniżej cytujemy Warunki Techniczne , stan aktualny na dzień dzisiejszy:   Dz.U.02.75.690  2011.03.21  zm. Dz.U.2010.239.1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Na podstawie …

Prawo Budowlane

Michał Kruszyniak Prawo

Poniżej cytujemy Prawo Budowlane, stan aktualny na dzień dzisiejszy:   Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, …